abskissa

Det är en horisontell linje som mest representeras i rektangulära kartesiska koordinater och dess uppgift är att markera avståndet mellan den vertikala axeln och mitten eller vilken punkt som helst. Abscissaxeln tas under tiden som uppsättningen horisontella koordinater för ett kartesiskt plan .

abskissa

Det ursprungliga matematiska fältet är kartesisk geometri, utvecklad mellan 1600- och 1700-talet, av den viktiga filosofen René Descartes (1596-1650), men kommer officiellt in i området för analytisk geometri, som kom ut från Cartesian, detta, ansvarar för att studera geometriska figurer, men ur en algebraisk synvinkel, det vill säga med matematisk analys. På samma sätt är det mycket närvarande inom differentiell och algebraisk geometri, som studerar koordinaterna på samma sätt som de som nämnts i början.

Den horisontella linjen, i en kartesisk koordinat, representeras med ett X och vertikalen med en Y (kallad ordinat), de måste vara vinkelräta och sammanfalla med varandra. Punkten där de möter varandra kallas koordinaternas ursprung. Dess centrum representeras med symbolen "O", som betraktas som neutral, eftersom, inom grafen, en serie linjer etableras längs alla linjer, där de positiva och negativa siffrorna är belägna, varav den första till höger och de sista till vänster. Slutligen finns det tre typer att presentera koordinaterna: linjära, plana och rumsliga, var och en kännetecknas av att ha ett visst antal axlar, från en till respektive tre.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020