entropi

Entropi kommer från det grekiska ordet "ἐντροπία" eller "entropy", som är den termodynamiska fysiska kvantiteten eller en del av fysiken som studerar den mekaniska verkan av värme och de andra formerna av energi som gör att vi kan mäta den del av energin som lagras i ett system som inte används.

entropi

Mätningen av entropin gör det möjligt att fastställa den ordning som ett system har i en viss skriftlig begäran, med avseende på den som utförde det eller kunde ha gjort det i en annan. Således kan entropidifferensen för bildandet eller sammansättningen av ett system bestämmas utifrån dess uppdelade komponenter, och även för varje process som kan uppstå i ett redan konstituerat system.

Entropi är en tillståndsfunktion, i vilken en mikroskopisk fysisk storlek kännetecknar tillståndet för ett omfattande jämviktssystem och dess värde, entropi beskriver omvändbarheten hos systemen i den fysiska delen som studerar den mekaniska verkan av värme och de återstående formerna av energi .

Entropin för bildning av en kemisk förening där skillnaden mellan entropi i den formande processen för beståndsdelarna specificeras men om det finns en större entropi av bildningen kommer den att vara mer gynnsam.

I informationsteori är entropi ett mått på bristen på säkerhet eller förtroende som finns inför en uppsättning meddelanden där endast en kommer att tas emot och det är ett mått på den information som är nödvändig för att minska eller eliminera brist på säkerhet eller förtroende.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020