hastighet

Rate är en term som kan hänvisa till tre olika begrepp : kursen som en hyllning, kursen som en växelkurs eller priskontroll och kursen som en koefficient eller mått på ett eller flera fenomen. Som hyllning är ränta ett pris, belopp, mått eller procentsats i vilket något har bedömts, till exempel en skatt för vissa offentliga tjänster. Denna term är att föredra när en viss andel mellan ekonomiska variabler är relativt stabil över tid, såsom: födelsetalet, dödsfrekvensen etc. I andra mer modifierbara fall talar vi om «typ»: ränta, växelkurs, diskonteringsränta etc.

hastighet

Kursen som kvot eller mått används i stor utsträckning inom demografi och ekonomi, bland andra vetenskaper, som en indikator. I demografi är till exempel befolkningsökningstakten ett mått på tillväxten av befolkningen i ett visst territorium under en viss tid. Inom ekonomin är diskonteringsräntan en finansiell indikator som används för att bestämma nuvärdet av en framtida betalning .

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020