percentilen

En typ av mätning kallas en percentil som används inom matematikområdet, särskilt statistikgrenen, den används för att indikera efter att en serie data har grupperats i ordning från minst till största, värdet på en inkonstant under vilken ett procenttal ligger, vilket är resultatet av observationer på en uppsättning observationer, det vill säga den används för att jämföra resultaten. Med andra ord kan man säga att percentilen är ett numeriskt tecken mellan 0 och 100 som är nära besläktat med procenttal, men inte är en av dem.

percentilen

När man hänvisar till en specifik percentil kommer detta att indikera värdet på den variabel som studeras och som ligger under den procentuella siffran som har tillhandahållits, till exempel kommer 30: e percentilen att vara det värde som kommer att ges om den hittas. under 30% av de grupperade värdena som du har.

Det vanligaste sättet som används för att utföra en percentilberäkning är genom följande formel, X = n * i / 100 . I denna formel kommer det okända "n" att indikera mängden komponenter i ett bestämt prov, medan det okända "i" kommer att indikera percentilen. Efter att nämnda formel har tillämpats och proceduren är klar kommer resultatet att erhålla ett reellt tal med en av dess heltal och en annan decimal, decimalen kallas "D" medan heltalet "E" .

För att bättre förstå vilken percentil följande exempel kommer att ges, om man har ett visst prov som har ett stort antal värden och är dividerat med 100, sägs var och en av dessa 10 siffror vara en percentil, eftersom 0 är det lägsta percentilvärdet och 100 är det med det högsta värdet.

Den vanligaste användningen är utan tvekan när det krävs att få specifik information från en viss situation och att den kan erbjuda mycket djupare data från en viss population om så är fallet.

Rekommenderas

hushåll
2020
Babel torn
2020
förbränning
2020